Regulamin porządkowy

Zarządzenie nr 9/2021 Kanclerza PW

                                                                                                                                                                                                                    załącznik do zarządzenia nr 9 /20 Kanclerza PW

REGULAMIN PORZĄDKOWY OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO ORAZ OŚRODKÓW WYPOCZYNKOWYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

1. Osoby przebywające na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego lub Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Warszawskiej, zwanego dalej „Ośrodkiem”, zobowiązane są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych, BHP, przeciwpożarowych i ochrony mienia.

2. Wszyscy goście mający wykupiony pobyt w Ośrodku mają obowiązek zgłosić się do recepcji w celu zgłoszenia pobytu swojego i osób im towarzyszących.

3. Dokonywanie rezerwacji i wnoszenie opłat za usługi świadczone w Ośrodku odbywa się wg następujących zasad:

   1) rezerwacji pobytu można dokonać w Dziale Socjalnym lub bezpośrednio w Ośrodku;

   2) w celu potwierdzenia rezerwacji na pobyt dłuższy niż 3 dniowy, najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem pobytu, należy wpłacić na rachunek bankowy Ośrodka zaliczkę  w wysokości 30% kosztu  zakwaterowania;

   3) w przypadku rezygnacji na mniej niż 14 dni od rozpoczęcia pobytu, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem udokumentowanych, nieszczęśliwych zdarzeń losowych;

   4) nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem pobytu należy przelać na rachunek bankowy Ośrodka pozostałą kwotę kosztu zakwaterowania. Niedokonanie wpłaty skutkuje anulowaniem rezerwacji;

   5) w przypadku rezygnacji z całego pobytu na 7 dni i mniej przed planowanym rozpoczęciem pobytu, z przyczyn innych niż nieszczęśliwe zdarzenie losowe, 50% całości wpłaconej kwoty zostanie zwrócone na rachunek rezerwującego;

   6) w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn innych niż udokumentowane, nieszczęśliwe zdarzenie losowe, nie będą zwracane opłaty za niewykorzystane dni zakwaterowania;

   7) opłaty za wszystkie pozostałe usługi i ewentualne dodatkowe noclegi należy uiszczać najpóźniej w dniu wyjazdu z Ośrodka, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych, typu awaria terminala płatniczego, kiedy to pracownicy PW mogą dokonać wpłaty na rachunek bankowy Ośrodka do 3 dni od zakończenia pobytu;

   8) w przypadku awarii w pokoju /domku, uniemożliwiającej zamieszkanie oraz braku wolnych miejsc, Ośrodek zwróci koszt zakwaterowania za niewykorzystane dni pobytu, łącznie z kosztem doby, w czasie której doszło do awarii;

   9) w przypadku dokonania rezerwacji indywidualnej w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem pobytu, należy w dniu dokonania rezerwacji wpłacić na rachunek bankowy Ośrodka 80% ceny kompleksowej usługi, a potwierdzenie wpłaty przesłać na adres mailowy Ośrodka. W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostanie anulowana następnego dnia;

   10) w przypadku rezerwacji dla grup zorganizowanych należy wpłacić zadatek w wysokości 40% ceny kompleksowej usługi, najpóźniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy / pobytu.

4. W Ośrodku doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

5. W Ośrodku nie ma możliwości samowolnego przedłużenia pobytu (bez uzgodnienia z pracownikiem recepcji), a osoby niestosujące się do przepisu zostaną wykwaterowane bezpośrednio po stwierdzeniu tego faktu i nie później niż przed rozpoczęciem kolejnej doby hotelowej, za co zostaną obciążone opłatą w wysokości 50% ceny jednej doby hotelowej.

6. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 7:00.

7. Goście Ośrodka mogą zaprosić osoby towarzyszące, które mogą przebywać na terenie Ośrodka w godzinach 7.00 - 22:00.

8. Dzieci i młodzież do lat 18 na terenie Ośrodka powinny przebywać pod opieką osób dorosłych, a  dzieci do lat 12 w szczególności w jadalni, na placach zabaw, boiskach, siłowni, w brodziku mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych – opiekunów.

9. Goście w czasie pobytu na terenie Ośrodka zobowiązani są do użytkowania powierzonego mienia zgodnie z jego przeznaczeniem. Za wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania lub noszące znamiona dewastacji, pociąga się użytkowników do odpowiedzialności materialnej (zgodnie z cennikiem za zniszczone wyposażenie na dany rok). Wszelkie zauważone usterki i ewentualne braki w wyposażeniu należy zgłaszać w recepcji lub kierownikowi Ośrodka, bezpośrednio po ich zauważeniu.

10. W celu uniknięcia kradzieży należy zamykać drzwi i okna oraz pozostawiać klucze w recepcji. Nie należy pozostawiać bez dozoru rzeczy na tarasach, ławkach, placach zabaw, itd.

11. W Ośrodku nie mogą przebywać osoby chore zakaźnie. Każdy przypadek zachorowania powinien być niezwłocznie zgłoszony w recepcji lub kierownikowi Ośrodka.

12. Palenie ognisk, korzystanie z grilla, palenie tytoniu i czynne używanie papierosów elektronicznych, dozwolone jest tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych.

13. Niedozwolone jest palenie tytoniu oraz czynne używanie papierosów elektronicznych w pokojach i domkach oraz w przestrzeni wspólnej budynków. Osoby nieprzestrzegające tego zakazu poniosą koszt neutralizacji odoru tytoniowego.

14. Surowo zabrania się:

   1)   używania innych urządzeń elektrycznych i gazowych niż będące wyposażeniem domku / pokoju (nie dotyczy to małej elektroniki, urządzeń do higieny osobistej, itp.);

   2)   samowolnego ingerowania w instalację elektryczną;

   3)   wynoszenia z pokoi urządzeń, mebli i pościeli, w tym również koców;

   4)   wrzucania do urządzeń sanitarnych przedmiotów mogących spowodować ich wadliwe działanie lub uszkodzenie;

   5)   posiadania broni.

15. Wstęp do jadalni Ośrodka mają wyłącznie osoby, które wykupiły wyżywienie.

16. W Ośrodku mogą przebywać małe zwierzęta domowe po uzgodnieniu ich pobytu podczas rezerwacji. Pobyt zwierzęcia wymaga uiszczenia odpowiedniej opłaty (zgodnie z cennikiem na dany rok). Osoby, które nie dokonają zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) przy rezerwacji, a w Ośrodku nie będzie możliwości zakwaterowania ze zwierzęciem, nie zostaną przyjęte, a wniesiona opłata za pobyt zostanie zwrócona w wysokości 40%.

17. Pies musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, wpisane do książeczki zdrowia, poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii.

18. Do Ośrodka nie są przyjmowane psy ras agresywnych i uciążliwie hałaśliwe. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687), psem agresywnym jest: amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

19. Zwierzęta, o których mowa w pkt 17 na terenie Ośrodka należy zawsze wyprowadzać na smyczy, psy ras dużych (powyżej 60 cm w kłębie) dodatkowo w kagańcu. Psy powinny być wyprowadzane przez osoby dorosłe, mogące należycie zareagować w przypadku agresywnego zachowania zwierzęcia lub jego ucieczki.

20. Obowiązkowo należy niezwłocznie sprzątać odchody swojego zwierzęcia i wyrzucać je do przeznaczonych do tego celu koszy.

21. Właściciel zwierzęcia ma obowiązek dopilnowania, aby zwierzę nie korzystało z łóżek, pościeli, ręczników, koców, mebli tapicerowanych. Zwierzę nie może przebywać na placu zabaw dla dzieci, w jadalni, kawiarni, dyskotece, sali konferencyjnej.

22. Sprzątanie domków/pokoi, w których przebywają zwierzęta, będzie odbywało się wyłącznie w obecności właściciela lub podczas nieobecności zwierzęcia. W celu usprawnienia sprzątania należy poinformować w recepcji o dogodnej godzinie przyjścia personelu sprzątającego.

23. Za wszelkie szkody, w tym ponadstandardowe zabrudzenia, spowodowane przez zwierzę i za ewentualne nieszczęśliwe wypadki z udziałem zwierzęcia odpowiedzialny jest wyłącznie jego właściciel, który ponosi wszelkie konsekwencje.

24. Osoby, które nie życzą sobie, aby zajmowane przez nich pomieszczenia były sprzątane w czasie ich nieobecności, proszone są o zgłoszenie tego zastrzeżenia w recepcji.

25. O konieczności zmiany ręczników /pościeli należy informować w recepcji.

26. Organizowanie ognisk i innych imprez towarzyskich na terenie Ośrodka odbywa się wyłącznie za zgodą kierownika Ośrodka i na warunkach przez niego ustalonych.

27. W przypadku organizowania imprezy za zachowanie gości odpowiada organizator zamawiający usługę.

28. Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz przebywania osób nietrzeźwych i po użyciu środków odurzających.

29. Kierownik Ośrodka zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju podczas nieobecności jego mieszkańców (może to być też upoważniony przez kierownika pracownik) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia innych mieszkańców oraz poważnego zagrożenia mienia Ośrodka.

Wielkość pliku: 2,59 MB (Opublikowano: 04.11.2021 13:57) Pobierz plik
Wielkość pliku: 1,29 MB (Opublikowano: 08.03.2022 09:45) Pobierz plik

Zgłoszenie