Deklaracja dostępności

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pw.edu.pl.

 

Politechnika Warszawska jest w trakcie realizacji projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”. W ramach Zadania nr 6 „Poprawienie dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w PW” przygotowana zostanie nowa Strona Główna oraz szablony stron dla pozostałych jednostek, które będę spełniały wymagania ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodnie z harmonogramem projektu Zadanie nr 6 zostanie zakończone do końca 2021 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III – Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2011r

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2011r

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

  • Część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • Niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
  • Niektóre elementy strony nie wyświetlają się prawidłowo na urządzeniach mobilnych,
  • Niektóre elementy strony nie są dostępne cyfrowo,
  • Niektóre elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym,
  • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
  • Strona posiada linki wyróżniane tylko podkreśleniem,
  • Strona nie posiada odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 02.10.2020 r

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z :  5999@pw.edu.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać w Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych

email: niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

telefon I: (22) 234 1315,

telefon II: 695 910 787

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Ośrodek Wypoczynkowy w Sarbinowie

Element oceny Osoby z dysfunkcją narządu ruchu - niechodzące Osoby z dysfunkcją narządu ruchu - chodzące Osoby z dysfunkcją narządu wzroku

Działania dostosowawcze, które wydział zamierza podjąć

 

Ośrodek wypoczynkowy składa się z następujących budynków: budynek A - 3 kondygnacyjny, budynek B - 5 kondygnacyjny, budynek C - 1 kondygnacyjny

 

1. Ogrodzenia

 

 

Teren ogrodzony – bramy, furtki nie stanowią barier architektonicznych.

 

2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne.

 

 

Brak wydzielonych miejsc parkingowych.

 

3. Dojścia, wejścia i dojazdy

 

 

Osoby niepełnosprawne nie będą miały problemu z dostaniem się na teren Ośrodka oraz do pawilonu A i B, do budynków prowadzą pochylnie  z barierkami, zapewniające dostęp do obiektu.

 

4. Schody zewnętrzne

 

 

 

Schody zewnętrzne prowadzą do pawilonu A i B, posiadają barierki

 

5. Schody wewnętrzne

 

 

W budynku A schody wewnętrzne posiadają obustronnie barierki, uniemożliwiają dostanie się osoby na wózku na wyższe kondygnacje, w związku z tym na parterze budynku zlokalizowane są pokoje dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Pawilon B posiada windę, która umożliwia dostanie się osób niepełnosprawnych na wyższe kondygnacje.

 

6. Pochylnie

 

 

Do pawilonu A i B zapewniony jest dostęp po pochylni , daje to możliwość, że osoby niepełnosprawne dostaną się w budynku B do gabinetów zabiegowych oraz na stołówkę, a w budynku A do pokoi gościnnych.

 

7. Windy (dźwigi osobowe)

 

 

W budynku B winda daję możliwość dostania się na wszystkie kondygnacje.

 

8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 

 

W budynku A toalety dla niepełnosprawnych znajdują się w dostosowanych pokojach oraz na korytarzu, natomiast w budynku B przed wejściem do stołówki na parterze budynku.

 

9. Przedsionki, wiatrołapy

 

 

terenie Ośrodka przedsionki nie stanowią utrudnień dla osób na wózkach.

 

10. Pomieszczenia, korytarze

 

 

W budynku A na parterze znajdują się pokoje gościnne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, pokoje w B nie posiadają toalet dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.